MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

Tel.: +48 32 317 51 90 lub 32 317 50 40

Oświadczenie NSZZ “Solidarność 80″ RP z dnia 07.10.2014r.

Oświadczenie Zarządu Związku NSZZ „Solidarność 80” RP w związku z wypadkiem zbiorowym w kopalni KWK „Mysłowice – Wesoła”.

Zwracaliśmy się wielokrotnie w bieżącym roku i poprzednich latach do Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach. Nasze wystąpienia dotyczyły głównie:

a) sporządzenia wykazu stanowisk pracy pod ziemią i na powierzchni przy mechanicznej przeróbce węgla, na których nie ma przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,

b) albo opracowanie wykazu stanowisk pracy pod ziemią i na powierzchni przy mechanicznej przeróbce węgla, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.

Nasze wnioski były lekceważone bądź załatwione pozornie lub wręcz odmownie, choć sprawa dotyczyła życia i zdrowia górników. W ostatniej odpowiedzi z dnia 19.09.2014r. PIP stwierdziła m. in.:
„Podkreślam, iż brak jest podstaw prawnych od sporządzenia takiego wykazu i sprawę uważam za zakończoną, o czym mówiłem na spotkaniu z przedstawicielami zainteresowanych organizacji związkowych w dniu 18.09.2014r. na terenie kopalni.”