MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

Tel.: +48 32 317 51 90 lub 32 317 50 40

Rocznica 1980–2010

Właśnie mija 30 rocznica powstania wielkiej, społecznej, niezależnej od władz organizacji. Podpisanie historycznych porozumień umożliwiło powstanie pierwszego, wolnego, niezależnego związku zawodowego NSZZ „Solidarność”. Zapoczątkowało to proces upadku komunizmu w naszym kraju i pośrednio zmiany ustrojowe w innych europejskich państwach bloku komunistycznego.

Protesty rozpoczęły się w lipcu 1980 roku. Stopniowo ogarnęły cały kraj. Decydujące znaczenie miał rozpoczęty 14 sierpnia strajk w Stoczni Gdańskiej, który rozszerzył się na pozostałe stocznie, porty, komunikację miejską i niektóre zakłady przemysłowe. 18 sierpnia Międzyzakładowy Komitet Strajkowy przekazał wojewodzie gdańskiemu listę 21. postulatów. Dotyczyły one spraw ekonomicznych, głównie płacowych, jednak najważniejsze były te o charakterze politycznym: prawo do tworzenia wolnych związków zawodowych i zniesienie cenzury. Na przyspieszenie tempa rokowań ze stroną rządową wpłynęło rozszerzenie fali protestów na cały kraj, między innymi strajk, który 18 sierpnia rozpoczął się w Szczecinie, a także protesty solidarnościowe podjęte 29 sierpnia przez górników z kopalni „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu i w ślad za nimi wielu innych kopalniach i zakładach pracy na Śląsku.

Podpisanie porozumień sierpniowych w1980 roku zakończyło falę dwumiesięcznych strajków w zakładach pracy w całej Polsce. Protesty były spowodowane niezadowoleniem społeczeństwa z pogarszającej się sytuacji ekonomicznej oraz ze sposobu sprawowania władzy przez rządy komunistyczne. Wydarzenia i zmiany jakie nastąpiły w minionym trzydziestoleciu przyniosły nam wolność i demokrację, ale nie wszystkim umożliwiły godne życie i o to musimy w dalszym ciągu walczyć.