MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

Tel.: +48 32 317 51 90 lub 32 317 50 40

Uchwała nr 3 z dnia 25.04.2014 r.
MKZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ 80” RP
PRZY KHW S.A. KWK „MYSŁOWICE-WESOŁA”
W SPRAWIE PRZYJĘCIA REGULAMINU UDZIELANIA ZAPOMÓG

MKZ NSZZ „Solidarność 80” RP przy KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” działając na podstawie § 30 ust. 2 Statutu oraz § 4 ust. 1 Uchwały w sprawie działalności finansowej Związku, w związku z § 14 ust. 3 Statutu NSZZ „Solidarność 80” RP, postanawia zatwierdzić zmiany w

ZAŁĄCZNIKU NR 1
REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG DLA CZŁONKÓW
MOZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ 80” RP
PRZY KHW S.A. KWK „MYSŁOWICE-WESOŁA” W MYSŁOWICACH

 

 

Treść regulaminu stanowi załącznik do uchwały. 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG DLA CZŁONKÓW
MOZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ 80” RP
PRZY KHW S.A. KWK „MYSŁOWICE-WESOŁA” W MYSŁOWICACH

 

§ 1
USTALENIA OGÓLNE

 

O przyznanie zapomogi losowej z funduszy związkowych może starać się tylko członek Związku.
Decyzję o przyznaniu zapomogi podejmuje Międzyzakładowa Komisja Związkowa lub jej uprawniony przedstawiciel.
Łączna kwota zapomóg przyznanych przez Związek w danym roku kalendarzowym nie powinna przekroczyć wysokości 20% sumy wszystkich całorocznych składek członkowskich.

 

§ 2
ZAPOMOGI Z TYTUŁU CHOROBY

 

Zapomogę z tytułu choroby może otrzymać członek Związku po przedstawieniu zaświadczenia o chorobie lub o pobycie w szpitalu.
Zapomoga z tytułu długotrwałej choroby przysługuje po udokumentowaniu co najmniej 21 dni choroby i za każde następne 60 dni choroby.
Zapomoga z tytułu pobytu w szpitalu przysługuje po udokumentowaniu co najmniej 5 dni pobytu w szpitalu i za każde następne 30 dni pobytu w szpitalu.
Wysokość przyznawanych zapomóg z tytułu choroby ustalana jest przez MKZ
w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
Wnioski o zapomogę z tytułu choroby wg wzoru ustalonego w Załączniku nr 2, wraz z udokumentowaniem składa się w biurze Związku.
Zapomogę z tytułu choroby na podstawie Załącznika nr 1, przyznaje wyznaczony imiennie przedstawiciel Prezydium MKZ w terminie do 2 dni.

 

§ 3
ZAPOMOGI LOSOWE

 

Podstawą przyznania zapomogi losowej może być:
bardzo poważna choroba (nowotwór, zawał, wylew) lub skomplikowane zabiegi operacyjne (udokumentowane dokumentacją medyczną),
poniesione wysokie koszty leczenia z uwzględnieniem przychodów (udokumentowane zaświadczeniami lekarskimi oraz oryginałami faktur z aptek i za koszty leczenia),
poniesione i udokumentowane wysokie koszty powstałe w wyniku klęsk żywiołowych (pożar, powódź, itp.),
napad rabunkowy lub kradzież z włamaniem o znacznym stopniu szkodliwości z uwzględnieniem przychodów, udokumentowane dokumentacją dochodzeniowo śledczą,
zgon członka Związku, jego współmałżonka i dzieci będących na utrzymaniu oraz zgon rodziców i teściów, na podstawie aktu zgonu.
Wysokość przyznawanych zapomóg losowych ustalana jest przez MKZ
w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Wysokość zapomogi losowej przyznawana jest na podstawie Załącznika obowiązującego w dniu zdarzenia losowego.
Wysokość zapomogi losowej przyznawana z powodów wymienionych w § 3 pkt. 1 a-d ustalana jest przez MKZ każdorazowo indywidualnie do wysokości określonej w Załączniku nr 1.
Zapomogę losową z tego samego tytułu, oprócz tytułu określonego w § 3 pkt. 1 e można otrzymać tylko 1 raz w roku.

 

§ 4
TRYB PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG LOSOWYCH

 

Ustala się następujący tryb składania i rozpatrywania wniosków:
Kompletny wniosek (stanowiący Załącznik nr 3 lub 4) składa zainteresowany lub w jego imieniu organizacja związkowa.
Wnioski składa się w biurze Związku, gdzie są ewidencjonowane kolejno wg daty wpływu.
Zapomogę z tytułu określonego w § 3 pkt. 1 e udokumentowaną uwiarygodnioną kopią aktu zgonu na podstawie Załącznika nr 1, przyznaje wyznaczony imiennie przedstawiciel Prezydium MKZ w terminie do 2 dni.
Zapomogę z tytułu określonego w § 3 pkt. 1 a-d udokumentowaną wymaganą dokumentacją przyznaje MKZ na najbliższym swoim posiedzeniu jednak nie dłużej niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia.
Niekompletny wniosek nie będzie rozpatrzony i zostanie zwrócony wnioskodawcy z informacją o koniecznych uzupełnieniach.
Wniosek o przyznanie zapomogi losowej powinien być złożony nie później niż w ciągu 6-ciu miesięcy od zaistnienia zdarzenia losowego.
Za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością wnioskodawca zostanie pozbawiony prawa do korzystania z zapomóg wypłacanych przez Związek na okres 3 lat.

 

§ 5
USTALENIA KOŃCOWE

 

W szczególnych i uzasadnionych przypadkach MKZ ma prawo do przyznania specjalnej zapomogi losowej.
Od decyzji o przyznaniu zapomogi, wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się w terminie do 14 dni od daty otrzymania tej decyzji, do organu związkowego wyższej instancji.
Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2014 r.

 

Załącznik nr 1
DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG
OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2017 r.

 

Wysokość przyznawanych zapomóg z tytułu choroby:

 

  • § 2 pkt 2. – długotrwała choroba – 80,00 zł

  • § 2 pkt 3. – pobyt w szpitalu – 100,00 zł


Wysokość przyznawanych zapomóg losowych:

  • § 3 pkt 1a) – poważna choroba i zabiegi operacyjne – do 800,00 zł

  • § 3 pkt 1b) – koszty leczenia – do 500,00 zł

  • § 3 pkt 2c) – z tytułu klęsk żywiołowych – do 500,00 zł

  • § 3 pkt 2d) – napad rabunkowy i kradzież – do 500,00 zł


Z tytułu zgonu (§ 3 pkt 2e):

  • członka związku na stanowisku pracy – 1 200,00 zł

  • członka związku – 600,00 zł

  • członków rodziny – 300,00 zł


Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. z późn. zm.), z dniem 01 stycznia 2004 roku zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, zwolnione są od podatku dochodowego do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,- zł.

Zatwierdzono dnia 07.10.2016