MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

Tel.: +48 32 317 51 90 lub 32 317 50 40

STATUT

NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

„Solidarność 80” RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MYSŁOWICE 2009

PREAMBUŁA

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność 80” Rzeczypospolitej Polskiej
jako organizacja niezależna i samorządna został powołany w celu prowadzenia na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej, działalności w zakresie obrony godności ludzkiej, praw obywatelskich i pracowniczych wszystkich pracowników i innych osób, którym przysługuje prawo przynależności i wstępowania do związków zawodowych oraz do realizacji potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych członków Związku.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Związek nazywa się Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność 80” Rzeczypospolitej Polskiej, w dalszej części statutu zwany jest Związkiem i może używać skrótów NSZZ „Solidarność 80” RP lub NSZZ „S80” RP.
Związek używa znaku graficznego o następującym wzorze: NSZZ – skrót w kolorze czarnym umieszczony nad napisem „Solidarność 80” (w kolorze czerwonym) po którym znajduje się skrót RP
(w kolorze czarnym), który stanowi wyłączną własność Związku i podlega ochronie prawnej.

 

§ 2

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Związek ponadto może podejmować działania – w obronie praw i interesów osób zrzeszonych i niezrzeszonych – także u i wobec pracodawców oraz organów i instytucji mających siedzibę poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli umowy międzynarodowe to przewidują.
Związek może tworzyć federacje i konfederacje związkowe oraz do takich organizacji przystąpić.
Związek może współdziałać z innymi organizacjami w kraju i za granicą.

 

§ 3

Siedzibą Związku i jego krajowej jednostki organizacyjnej są Mysłowice.

 

§ 4

W swoim działaniu Związek kieruje się zasadami określonymi przez niniejszy Statut, będącymi w zgodzie
z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa.

 

§ 5

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

 

§ 6

Związek posiada osobowość prawną. Osobowość prawną posiadają również: organizacje zakładowe,
organizacje międzyzakładowe i organizacje terytorialne.
Ponadto osobowość prawną mogą posiadać także podzakładowe jednostki organizacyjne Związku, które utraciły status podstawowej jednostki organizacyjnej Związku w wyniku zmiany struktury pracodawcy. Podzakładowe jednostki organizacyjne Związku utrzymują osobowość prawną decyzją Zarządu Związku po rozpatrzeniu złożonego wniosku wraz z uzasadnieniem.

 

§ 7

Związek zrzesza pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (także spółdzielczej umowy o pracę), osoby wykonujące pracę nakładczą, osoby wykonujące prace na podstawie umowy agencyjnej, a także osoby czerpiące środki utrzymania z pracy wykonywanej na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy. Członkami Związku mogą być także bezrobotni, emeryci i renciści oraz osoby odbywające zastępczą służbę wojskową. Utrata zatrudnienia, a także powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej nie oznaczają utraty członkostwa.

 

§ 8

Celem Związku jest obrona i ochrona godności, praw oraz interesów zawodowych i socjalnych członków Związku i ich rodzin oraz osób, którym przysługuje prawo przynależności i wstępowania do związków zawodowych, a w szczególności:

ochrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrona interesów materialnych, socjalnych i kulturalnych członków Związku oraz ich rodzin,
przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i pomoc członkom Związku pozostającym bez pracy,
zapewnianie pracownikom właściwych warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
ochrona warunków zdrowotnych członków Związku oraz ich rodzin,
podejmowanie starań zmierzających do zharmonizowania interesów pracodawcy z interesami pracowników,
wpływanie na kształt polityki gospodarczej i społecznej,
szerzenie zasad demokracji i występowanie w obronie uniwersalnych wartości humanitarnych,
kształtowanie aktywnej postawy działania dla dobra Ojczyzny,
działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących szczególnej troski,
umacnianie rodziny oraz ochrona życia rodzinnego,
ochrona i promocja kultury oraz szeroko pojętej edukacji.

 

§ 9

Związek realizuje swoje cele między innymi poprzez:

reprezentowanie swoich członków wobec pracodawców, władz i organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji i instytucji społecznych,
zawieranie, wypowiadanie i rozwiązywanie układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień z pracodawcami,
organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi, do strajku włącznie, w przypadku naruszenia interesów pracowniczych,
udzielanie pomocy prawnej, udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych oraz podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących zakresu działania Związku,
sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podejmowanie przewidzianych prawem działań w przypadku występowania zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników oraz zapewnianie okresowej kontroli stanowisk pracy,
tworzenie funduszy celowych, w tym strajkowego, szkoleniowego, rozwoju Związku, pomocy niepełnosprawnym, pomocy bezrobotnym oraz funduszu związanego z organizowaniem i wspieraniem sportu, turystyki i rekreacji,
szkolenia związkowe i zawodowe,
tworzenie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w celu uzyskania środków na realizację zadań statutowych,
współdziałanie z organami władzy, administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa,
inicjowanie i organizowanie samopomocy członków Związku,
udzielanie pomocy materialnej członkom Związku,
podejmowanie starań zapewniających członkom Związku i ich rodzinom odpowiedniego udziału w świadczeniach z funduszu socjalnego i innych funduszy pracodawcy,
współudział w tworzeniu i działaniu funduszy emerytalnych i różnych form ubezpieczeń oraz współdziałanie ze służbą zdrowia na rzecz ochrony zdrowia pracowników i ich rodzin,
popieranie inicjatyw w zakresie usprawnienia gospodarki, rozwoju kultury, oświaty, nauki i postępu technicznego,
wspieranie działań przeciwdziałających przyczynom i skutkom patologii społecznej,
prowadzenie działalności oświatowo – kulturalnej oraz organizowanie i wspieranie działań na rzecz rekreacji, sportu i turystki,
prowadzenie różnych form działalności charytatywnej,
informowanie członków o działaniach Związku.

ROZDZIAŁ II
CZŁONKOSTWO W ZWIĄZKU

 

§ 10

Członkostwo w Związku możliwe jest tylko poprzez przynależność do organizacji zakładowej lub międzyzakładowej. W przypadku osób będących w stosunku pracy, członkostwo w Związku może być realizowane tylko poprzez przynależność do organizacji zakładowej lub międzyzakładowej działającej
u pracodawcy, u którego ta osoba jest zatrudniona.

 

§ 11

Członkostwo w Związku nabywa się z chwilą podpisania i złożenia deklaracji członkowskiej. Odmowa przyjęcia kandydata w poczet członków wymaga pisemnego uzasadnienia.
Od decyzji odmawiającej przyjęcia do Związku kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania
do zakładowego zebrania członków lub delegatów, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej doręczenia.
Jeżeli jest mowa o zakładowym zebraniu członków lub delegatów, rozumieć przez to należy także międzyzakładowe zebranie członków lub delegatów.

 

§ 12

Zmiana przynależności do organizacji zakładowej lub międzyzakładowej może nastąpić w wyniku zmiany pracodawcy i kontynuowania członkostwa w innej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej, a także w wyniku zmian obszaru działania organizacji zakładowych lub międzyzakładowych.
W przypadku zmiany pracodawcy przez członka Związku, powodującej konieczność zmiany przynależności do podstawowej jednostki organizacyjnej, staje się on z mocy prawa członkiem organizacji zakładowej lub międzyzakładowej działającej u nowego pracodawcy zgodnie z miejscem jego pracy. Członek Związku w takiej sytuacji jest zobowiązany udokumentować stosownym zaświadczeniem swoją przynależność do Związku w poprzedniej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej. Bez jej udokumentowania będzie traktowany jak kandydat na członka Związku.
Przejście na emeryturę lub rentę oraz utrata zatrudnienia nie powodują ustania członkostwa w dotychczasowej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej.

 

§ 13

Członkostwo w Związku ustaje na skutek:
wystąpienia ze Związku,
pozbawienia członkostwa (wykluczenia ze Związku),
skreślenia z rejestru członków,
śmierci członka Związku.
Wystąpienie ze Związku następuje w formie pisemnego oświadczenia woli członka Związku, kierowanego do właściwej komisji zakładowej lub międzyzakładowej.
Pozbawienie członkostwa (wykluczenie ze Związku) następuje w wyniku uchwały komisji zakładowej lub międzyzakładowej podjętej na skutek poważnego naruszenia przez członka Związku postanowień Statutu, innych postanowień prawa wewnątrzzwiązkowego lub postępowania nielicującego z godnością członka Związku. Uchwała musi być podjęta w głosowaniu tajnym i wymaga pisemnego uzasadnienia. Od uchwały pozbawiającej członkostwa przysługuje prawo odwołania do zakładowego zebrania członków lub delegatów, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia uchwały. Zakładowe zebranie członków lub delegatów rozpatruje odwołanie na najbliższym swoim zebraniu, jednak nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wniesienia odwołania. W razie podtrzymania decyzji o pozbawieniu członkostwa lub niepodjęcia uchwały przez zakładowe zebranie członków lub delegatów w wyznaczonym terminie, odwołującemu się przysługuje prawo wniesienia odwołania do organu wykonawczego wyższej instancji w Związku, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia decyzji zakładowego zebrania członków lub delegatów albo od dnia bezskutecznego upływu terminu rozpatrzenia odwołania przez zakładowe zebranie członków lub delegatów.
Właściwy organ wyższej instancji Związku jest zobowiązana do podjęcia decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 3, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania odwołania. Decyzja takiego organu Związku w sprawie pozbawienia członkostwa jest ostateczna.
Skreślenie z rejestru członków następuje z powodu zalegania z zapłatą składki związkowej należnej za co najmniej 3 miesiące, po uprzednim pisemnym wezwaniu przez komisję zakładową lub międzyzakładową do uregulowania tych należności, w terminie nie krótszym niż 30 dni.
Skreślenie z rejestru członków przez komisję zakładową lub międzyzakładową następuje na podstawie podjętej uchwały. Komisja zakładowa lub międzyzakładowa zawiadamia zainteresowanego członka o uchwale skreślającej go z rejestru członków, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej podjęcia.
Od skreślenia z rejestru członków przysługuje prawo odwołania do organu wykonawczego wyższej instancji w Związku, który uchyla albo utrzymuje w mocy uchwałę o skreśleniu z rejestru członków. Podjęcie decyzji następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania odwołania. Decyzja taka jest ostateczna.
W przypadku odwołania się od uchwały pozbawiającej członkostwa, uchwała ta ulega zawieszeniu do czasu podjęcia decyzji przez zakładowe zebranie członków lub delegatów bądź przez właściwy organ Związku.

ROZDZIAŁ III
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZWIĄZKU

 

§ 14

Członek Związku ma prawo do:

korzystania z pomocy Związku w obronie praw pracowniczych i obywatelskich,
otrzymywania pomocy Związku, w tym finansowej, w okresie pozostawania bez pracy ze względu na prowadzoną działalność związkową,
otrzymywania pomocy Związku w sytuacjach losowych oraz w innych uzasadnionych przypadkach, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale finansowej Związku,
wybierania i bycia wybieranym do władz Związku, z uwzględnieniem zasady równości, zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu i innych aktów prawa wewnątrzzwiązkowego,
występowania z wnioskami i postulatami do władz Związku,
otrzymywania informacji o decyzjach i innych działaniach władz Związku oraz wglądu do dokumentów dotyczących jego osoby,
obrony w przypadku postawienia mu zarzutów w sprawach wewnątrzzwiązkowych oraz do uczestniczenia w zebraniach, na których podejmowane są decyzje dotyczące jego osoby,
uczestniczenia w posiedzeniach władzy stanowiącej i wykonawczej na zasadach określonych w regulaminach obrad tych władz.

 


§ 15

Członek Związku jest zobowiązany:

przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Związku,
regularnie płacić składki członkowskie,
brać czynny udział w życiu związkowym,
uczestniczyć w zebraniach w jednostkach organizacyjnych Związku, do których należy oraz w posiedzeniach władz Związku, do których został wybrany, a w szczególności w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych,
solidarnie uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek,
nie podejmować czynów, które naruszają dobre imię Związku.

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU

§ 16

Związek jest zorganizowany na zasadzie terytorialnej.
Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są organizacje zakładowe i międzyzakładowe lub jednostki koordynacyjne.
W Związku mogą być tworzone regionalne jednostki organizacyjne – regiony oraz problemowe jednostki organizacyjne – sekcje.
Ponadto mogą być tworzone podzakładowe jednostki organizacyjne Związku, z jednostek organizacyj-nych, które utraciły status podstawowej jednostki organizacyjnej Związku w wyniku zmiany struktury pracodawcy.

§ 17

Organem rejestrującym podstawowe i regionalne jednostki organizacyjne jest krajowa jednostka organizacyjna Związku, która jednocześnie pełni wobec zarejestrowanych przez siebie jednostek organizacyjnych Związku funkcję nadzorczą, koordynuje ich działalność oraz podejmuje wiążące je decyzje, a także może dokonać ich wyrejestrowania zgodnie postanowieniami § 23.

§ 18

Organizacją zakładową, z uwzględnieniem postanowień zawartych w ust. 4, jest jednostka organizacyjna Związku zrzeszająca pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy, bez względu na wykonywany przez nich zawód oraz osoby nie pozostające w stosunku zatrudnienia, a będące członkami tej organizacji zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale II.
Organizacją międzyzakładową jest organizacja, która zrzesza osoby, o których mowa w ust. 1 i swoim zasięgiem działania obejmuje co najmniej dwóch pracodawców.
Organizacją międzyzakładową jest również terenowa organizacja Związku – nie mająca swojej siedziby u żadnego z pracodawców – zrzeszająca osoby zatrudnione u pracodawców z danego terenu lub branży, nieobjętych działaniem innej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku.
Zakładowa organizacja koordynacyjna powstaje u pracodawcy utworzonego w wyniku połączenia pracodawców objętych dotychczas zakresem działania różnych podstawowych jednostek organizacyjnych Związku. Rejestr zakładowych organizacji koordynacyjnych prowadzi organ rejestrujący. Szczegółowe zasady funkcjonowania zakładowych organizacji koordynacyjnych określa uchwała uprawnionego organu Związku.
Organizacje zakładowe i międzyzakładowe tworzą, w miarę potrzeby, niższe jednostki organizacyjne Związku. Niższymi jednostkami organizacyjnymi Związku mogą być w szczególności: organizacje wydziałowe, oddziałowe, koła oraz organizacje podzakładowe, o których mowa w ust. 6.
Organizacja zakładowa lub międzyzakładowa, która w wyniku zmiany struktury pracodawcy utraciła status podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, może na wniosek władzy stanowiącej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, której stała się częścią, zostać zarejestrowana przez organ rejestrujący jako organizacja podzakładowa. Zasady tworzenia i funkcjonowania organizacji podzakładowych określa uchwała uprawnionego organu Związku.

§ 19

Pracownicy zatrudnieni u danego pracodawcy, chcący utworzyć organizację zakładową, tworzą tymczasową komisję zakładową. Zadaniem tymczasowej komisji zakładowej jest doprowadzenie do zarejestrowania organizacji zakładowej przez organ rejestrujący Związku.
Po zarejestrowaniu organizacji zakładowej, tymczasowa komisja zakładowa pełni funkcje komisji zakładowej do czasu wyboru statutowych władz tej organizacji. Wybory statutowych władz przeprowadza się w ciągu 3 miesięcy od daty zarejestrowania danej organizacji zakładowej.
Ustępy 1 i 2 stosuje się odpowiednio do tworzenia organizacji międzyzakładowej, z tym zastrzeżeniem, iż w skład tymczasowej komisji międzyzakładowej powinni wchodzić pracownicy zatrudnieni u wszystkich pracodawców, którzy będą objęci działaniem tej organizacji.
Organizacja terenowa jest tworzona zgodnie z ustaleniami zawartymi w uchwale uprawnionego organu Związku.

§ 20

Zasady łączenia lub podziału podstawowych jednostek organizacyjnych określa uchwała uprawnionego organu Związku, z tym, że majątek organizacji zakładowej lub międzyzakładowej, która utraciła status podstawowej jednostki organizacyjnej Związku i następnie została zarejestrowana jako organizacja podzakładowa, pozostaje przy niej w całości.

§ 21

Zasady tworzenia i funkcjonowania regionalnych jednostek organizacyjnych – regionów oraz problemowych jednostek organizacyjnych – sekcji określa uchwała uprawnionego organu Związku.
Decyzję o utworzeniu regionu i określeniu jego obszaru działania, zmianie obszaru działania regionu oraz o wyrejestrowaniu regionu podejmuje krajowa jednostka organizacyjna Związku.
Decyzję o utworzeniu sekcji i określeniu jej zakresu działania, zmianie zakresu działania sekcji oraz o wyrejestrowaniu sekcji podejmuje krajowa jednostka organizacyjna Związku.
Region tworzą organizacje zakładowe i międzyzakładowe, których teren działania lub siedziba znajduje się w obszarze działania regionu. Zasięg działania regionu powinien być spójny obszarowo z podziałem administracyjnym kraju.

§ 22

Wyrejestrowanie danej jednostki organizacyjnej Związku może nastąpić z niżej wymienionych przyczyn:
jednostka organizacyjna przestała zrzeszać wymaganą liczbę członków określoną w zasadach je tworzenia,
nastąpił jej podział lub połączenie z inną jednostką organizacyjną,
w wyniku podjęcia uchwały, o której mowa w § 43 ust. 5.
Władza wykonawcza Związku dokonująca wyrejestrowania danej jednostki organizacyjnej, posiadającej osobowość prawną, po stwierdzeniu faktu zakończenia jej istnienia, wszczyna procedurę likwidacyjną poprzez wyznaczenie likwidatora, który po zaspokojeniu zobowiązań ciążących na tej jednostce, pozostały po niej majątek przekazuje na rzecz jednostki rejestracyjnej Związku.

ROZDZIAŁ V
WŁADZE ZWIĄZKU

§ 23

W Związku i jego jednostkach organizacyjnych funkcjonują następujące rodzaje władz:
władza stanowiąca,
władza wykonawcza,
władza kontrolna.
Władzą stanowiącą jest:
w organizacji zakładowej i międzyzakładowej – odpowiednio zakładowe lub międzyzakładowe
zebranie członków lub delegatów,
w zakładowej organizacji koordynacyjnej – zakładowe zebranie członków lub
delegatów,
w regionie – walne zebranie delegatów regionu,
w sekcji problemowej – walne zebranie delegatów sekcji,
ogólnokrajową Związku – Krajowe Zebranie Delegatów.
Władzą wykonawczą jest :
w organizacji zakładowej i międzyzakładowej – odpowiednio komisja zakładowa lub
międzyzakładowa,
w zakładowej organizacji koordynacyjnej – zakładowa komisja koordynacyjna,
w regionie – zarząd regionu,
w sekcji problemowej – rada sekcji,
ogólnokrajową Związku – Zarząd Związku.
Władza wykonawcza wymieniona w ust. 3 wybiera swoje prezydium.
Władzą kontrolną jest:
w organizacji zakładowej i międzyzakładowej – odpowiednio zakładowa lub międzyzakładowa
komisja rewizyjna,
w zakładowej organizacji koordynacyjnej – zakładowa komisja rewizyjna,
w regionie – regionalna komisja rewizyjna,
w sekcji problemowej – komisja rewizyjna sekcji,
ogólnokrajową Związku – Krajowa Komisja Rewizyjna.
W podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku zarządem, w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych, jest jej władza wykonawcza.
W wewnętrznych jednostkach organizacji zakładowych i międzyzakładowych, o których mowa w § 18 ust. 5, władzą stanowiącą jest odpowiednio: wydziałowe, oddziałowe lub podzakładowe zebranie członków lub delegatów, władzą wykonawczą jest odpowiednio: komisja wydziałowa, oddziałowa lub podzakładowa, a władzą kontrolną jest podzakładowa komisja rewizyjna oraz – jeżeli została powołana – odpowiednio: wydziałowa lub oddziałowa

§ 24

Władza stanowiąca wybiera władze: wykonawczą i kontrolną.
W skład Zarządu Związku wchodzą:
przewodniczący Zarządu Związku,
przewodniczący zarządów regionów,
przewodniczący rady sekcji,
członkowie Zarządu Związku wybrani przez Krajowe Zebranie Delegatów.
W skład zarządu regionu wchodzą:
przewodniczący zarządu regionu,
członkowie zarządu regionu wybrani przez walne zebranie delegatów regionu.
W skład rady sekcji wchodzą:
przewodniczący rady sekcji,
członkowie rady sekcji wybrani przez walne zebranie delegatów sekcji.
W skład komisji zakładowej lub międzyzakładowej wchodzą:
przewodniczący komisji zakładowej lub międzyzakładowej,
członkowie komisji zakładowej lub międzyzakładowej wybrani przez zakładowe lub
międzyzakładowe zebranie członków lub delegatów.
W skład zakładowej komisji koordynacyjnej wchodzą:
przewodniczący zakładowej komisji koordynacyjnej,
przewodniczący komisji zakładowych organizacji zakładowych należących do zakładowej
organizacji koordynacyjnej,
członkowie zakładowej komisji koordynacyjnej wybrani przez zakładowe zebranie
koordynacyjne członków lub delegatów.

§ 25

Kadencja każdej władzy trwa cztery lata z tym, że terminy wyborów na daną kadencję dla władz poszczególnych szczebli określa uchwała Zarządu Związku. W wyjątkowych przypadkach Zarząd Związku może przedłużyć lub skrócić czas trwania kadencji poszczególnych władz, nie więcej jednak
niż o 6 miesiące. Wyboru na nową kadencje dokonuje się w terminach wyznaczonych przez Zarząd Związku, niezależnie od momentu pierwszego posiedzenia danej władzy w poprzedniej kadencji.
Początkiem kadencji każdej władzy jest moment rozpoczęcia pierwszego posiedzenia tej władzy w nowej kadencji. Kadencja prezydium danej władzy jest identyczna z kadencją tej władzy.
Początek kadencji nowej władzy jest jednocześnie momentem zakończenia poprzedniej kadencji, niezależnie od przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 26

Krajowe Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą stanowiącą w Związku.
Władza stanowiąca jest najwyższą władzą w danej jednostce organizacyjnej Związku, do której zakresu działania należą wszystkie sprawy niezastrzeżone wyraĽnie dla innych władz.
Władza stanowiąca jest związana w swoim działaniu postanowieniami Statutu oraz postanowieniami uchwał władz Związku wyższego rzędu określających zakres ich właściwości.

§ 27

Władza stanowiąca podejmuje uchwały i decyzje wiążące dla pozostałych władz danej jednostki organizacyjnej Związku oraz wszystkich władz jednostek podrzędnych w zakresie ich właściwości,
z wyjątkiem zastrzeżonych w Statucie.
W zakresie spraw finansowo-majątkowych władza stanowiąca podejmuje jedynie uchwały, które w sposób ramowy określają obowiązki i zadania w tym zakresie, a konkretne decyzje finansowe podejmuje władza wykonawcza.

§ 28

W skład władzy stanowiącej wchodzą delegaci wybierani w okręgach wyborczych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4. Sposób podziału na okręgi wyborcze oraz liczbę delegatów wybieranych w tych okręgach wyborczych określa władza wykonawcza danej jednostki.
Zasady regulujące sposób przeprowadzania wyborów do władz stanowiących, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności oraz zasad dopuszczających stosowanie wyborów pośrednich, określa uchwała Krajowego Zebrania Delegatów.
W skład Krajowego Zebrania Delegatów wchodzą delegaci wybierani przez walne zebrania delegatów zakładowych lub międzyzakładowych zebrań członków lub delegatów oraz osoby pełniące funkcje wymienione w § 24 ust. 2 pkt 2 i 3.
Władza stanowiąca jednostki podrzędnej wybiera delegatów do władzy stanowiącej regionu oraz do władzy stanowiącej odpowiedniej problemowej jednostki organizacyjnej, jeżeli do niej należy.

§ 29

Do kompetencji władz stanowiących należy wybór wszystkich pozostałych władz danej jednostki organizacyjnej Związku.
Władza stanowiąca ustala wewnętrzną strukturę organizacyjną danej jednostki Związku.

§ 30

Władza wykonawcza danej jednostki organizacyjnej Związku kieruje jej działalnością i reprezentuje ją
na zewnątrz Związku oraz wobec innych jednostek organizacyjnych Związku. W okresie pomiędzy posiedzeniami władzy stanowiącej władza wykonawcza podejmuje uchwały i decyzje wiążące dla wszystkich władz jednostek podrzędnych w zakresie ich właściwości, z wyjątkami zastrzeżonymi w Statucie. Władza wykonawcza nadzoruje i koordynuje działalność jednostek organizacyjnych Związku względem niej podrzędnych.
Władza wykonawcza danej jednostki organizacyjnej Związku prowadzi politykę finansową tej jednostki, w tym uchwala i zatwierdza wykonanie budżetu danej jednostki z tym, że zakładowa komisja koordynacyjna stosuje w tym zakresie postanowienia uchwały właściwego organu Związku, o której mowa w § 18 ust. 4.
Ponadto:
władza wykonawcza podstawowej jednostki organizacyjnej Związku reprezentuje członków Związku należących do danej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku wobec pracodawcy, zawiera zakładowe układy zbiorowe pracy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz posiada inne uprawnienia, wynikające z tychże przepisów, a także może przekazać swoje uprawnienia komisji zakładowej (jeśli władzą wykonawczą podstawowej jednostki organizacyjnej Związku jest zakładowa komisja koordynacyjna), komisji podzakładowej, wydziałowej lub oddziałowej,
zarząd regionu koordynuje działalność istniejących w regionie jednostek organizacyjnych Związku oraz reprezentuje Związek wobec pracodawców i ich organizacji, władz samorządowych i administracji rządowej, a także wobec innych organizacji i instytucji,
rada sekcji reprezentuje Związek w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem danej branży wobec organizacji pracodawców oraz organów administracji państwowej. Rada sekcji na zlecenie nadrzędnych władz Związku, opiniuje projekty aktów prawnych dotyczące danej branży lub zakładu pracy,
Zarząd Związku jest uprawniony do zawierania układów zbiorowych pracy oraz dokonywania innych czynności prawnych dotyczących układów w imieniu NSZZ „Solidarność 80” RP, a także może scedować to uprawnienie na poszczególne władze wykonawcze jednostek organizacyjnych Związku.

§ 31

Prezydium, o którym mowa w § 23 ust. 4 jest organem władzy wykonawczej.
Do zadań prezydium władzy wykonawczej należy kierowanie bieżącą działalnością danej jednostki organizacyjnej Związku.
Prezydium władzy wykonawczej tworzą: przewodniczący oraz osoby wybrane na jego wniosek spośród członków tej władzy, w tym jego zastępca lub zastępcy, sekretarz i skarbnik. Przewodniczący władzy wykonawczej jest jednocześnie przewodniczącym prezydium tej władzy.
Przewodniczący reprezentuje na zewnątrz władzę wykonawczą, z uwzględnieniem postanowień ust. 7 i 8 oraz § 46, kieruje pracami władzy wykonawczej i jej prezydium, zobowiązany jest do nadzoru i egzekwowania wykonywania obowiązków przez członków władzy wykonawczej i jej prezydium.
Władza wykonawcza może scedować część swoich uprawnień na prezydium, bez możliwości dalszego ich przekazywania innym władzom Związku, z zastrzeżeniem uprawnień do wyboru członków danego prezydium oraz uprawnień i obowiązków określonych w postanowieniach §§ 25 ust. 1, 30 ust. 2, 47 ust. 1, 55 ust. 1.
W jednostkach organizacyjnych Związku, posiadających osobowość prawną, czynności prawne w imieniu tych jednostek podejmuje co najmniej dwóch członków prezydium, upoważnionych do tego stosowną jego decyzją, z wyjątkiem czynności prawnych wykonywanych przez przewodniczącego władzy wykonawczej, dokonującego czynności w imieniu pracodawcy w stosunku do zatrudnianych przez jednostkę organizacyjną Związku pracowników. Do czynności związanych z zawieraniem ponadzakładowych zbiorowych układów pracy, prezydium właściwej władzy wykonawczej wymienionej w § 40 ust. 3, upoważnia co najmniej dwóch członków tej władzy wykonawczej. Władza wykonawcza lub jej prezydium może upoważnić osoby spoza swego składu do zawarcia umowy, z której wynikać mogą zobowiązania finansowe do kwoty w wysokości wyznaczonej przez tą władzę.
W przypadku, kiedy komisja zakładowa lub międzyzakładowa nie powołała prezydium, realizuje ona jego zadania i wypełnia kompetencje, a w szczególności określone w postanowieniach ust. 6, udzielając upoważnienia co najmniej dwóm swoim członkom.

§ 32

Władzom wykonawczym, oprócz uprawnień i obowiązków określonych w § 30 i 31, przysługują również uprawnienia i obowiązki określone w innych zapisach Statutu, uchwałach Krajowego Zebrania Delegatów i uchwałach Zarządu Związku.

§ 33

Władza wykonawcza może ustanowić swoich przedstawicieli do określonych czynności, nadając im stosowne kompetencje.

§ 34

Komisja rewizyjna każdej jednostki organizacyjnej Związku jest organem kontroli wewnętrznej, która kontroluje prawidłowość funkcjonowania tych jednostek organizacyjnych w tym działanie ich władz
w zakresie zgodności ich funkcjonowania i działania z postanowieniami Statutu i innych przepisów prawa wewnątrzzwiązkowego, wiążących tę władzę oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności w zakresie działalności finansowej.
Komisja rewizyjna nadrzędnej jednostki organizacyjnej Związku może polecić dowolnej komisji rewizyjnej jednostki podrzędnej podjęcie działań kontrolnych mieszczących się w jej kompetencjach oraz zażądać przekazania odpowiednich informacji i wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli.
Komisja rewizyjna, po odpowiednim powiadomieniu może kontrolować władzę jednostki organizacyjnej, w której dana komisja rewizyjna działa oraz władzę podrzędnej jednostki organizacyjnej. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, komisja rewizyjna musi powiadomić powyższe władze, nie póĽniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.
Komisja rewizyjna danej jednostki organizacyjnej Związku ma prawo żądać zwołania posiedzenia jej władzy stanowiącej, które musi się odbyć w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od pisemnego złożenia żądania w tej sprawie, a w przypadku Krajowego Zebrania Delegatów – w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące. Jeśli w tym terminie posiedzenie władzy stanowiącej nie odbędzie się, wówczas prawo zwołania tego posiedzenia przechodzi na komisję rewizyjną.
Komisja rewizyjna ma prawo zażądać zwołania posiedzenia kontrolowanej władzy w celu przedstawienia jej wyników kontroli i wniosków pokontrolnych. Posiedzenie to powinno odbyć się nie póĽniej niż 1 miesiąc od dnia przedstawienia pisemnego żądania.
Komisja rewizyjna ma prawo zażądać powtórzenia głosowania, a także przeprowadzenia głosowania imiennego podczas posiedzeń kontrolowanej władzy w sytuacji, gdy, zdaniem przedstawiciela komisji rewizyjnej, proponowana uchwała lub inna decyzja jest sprzeczna z postanowieniami Statutu, prawa wewnątrzzwiązkowego lub z przepisami prawa powszechnego, a także w razie uznania, iż podejmowana decyzja może wywoływać negatywne skutki finansowe zagrażające właściwemu funkcjonowaniu danej jednostki.
Komisja rewizyjna, w wyniku dokonanej kontroli, formułuje ustalenia i wnioski pokontrolne, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w kontrolowanej jednostce, wydaje zalecenia pokontrolne.
Członek komisji rewizyjnej jest wyłączony z prac kontrolnych wobec jednostki podrzędnej Związku, której jest członkiem.
Zasady funkcjonowania i szczegółowy zakres kompetencji władz kontrolnych różnych szczebli, określa uchwała Krajowego Zebrania Delegatów.

§ 35

Członkiem władzy danej jednostki organizacyjnej Związku może być tylko członek tej jednostki.
W danej jednostce organizacyjnej Związku, oprócz pełnienia funkcji członka władzy stanowiącej, można być członkiem tylko jednej z pozostałych władz tj. wykonawczej lub kontrolnej.
Funkcji związkowych w podstawowej jednostce organizacyjnej Związku działającej u danego pracodawcy, w tym w jej wewnętrznych jednostkach organizacyjnych, nie mogą pełnić:
pracodawca,
osoba zarządzająca zakładem pracy,
osoba upoważniona w imieniu pracodawcy do nawiązywania lub rozwiązywania stosunku
pracy.
Nie dotyczy to osób dokonujących czynności w imieniu pracodawcy lub zarządzających zakładem pracy w strukturach organizacyjnych Związku.

Funkcji związkowych na poziomie ponadzakładowym, z wyjątkiem funkcji delegata do władzy stanowiącej, nie mogą pełnić osoby wymienione w ust. 3 pkt 1 i 2.

§ 36

Członek władzy wykonawczej lub kontrolnej, pozbawiony mandatu delegata – członka władzy stanowiącej, która dokonała jego wyboru na daną funkcję, może pełnić tę funkcję do czasu podjęcia decyzji przez daną władzę stanowiącą o jego dalszym pełnieniu funkcji lub odwołaniu z pełnionej funkcji. Władza stanowiąca jest zobowiązana podjąć tę decyzję na najbliższym swoim posiedzeniu.

§ 37

W przypadku naruszenia zakazów określonych w postanowieniach § 36 Zarząd Związku stwierdza wygaśnięcie mandatu osób pełniących funkcje w jednostkach organizacyjnych Związku.

§ 38

Wszystkie władze Związku pochodzą z wyborów bezpośrednich lub pośrednich.
Wybory do władz Związku odbywają się według następujących zasad:
kandydatem może być każdy członek władzy stanowiącej, która dokonuje wyboru,
legitymujący się wymaganym stażem członkowskim;
głosowanie odbywa się w sposób tajny,
wyborcy przysługuje jeden głos,
głosować można tylko osobiście,
głosuje się na poszczególnych kandydatów,
wybory są ważne, gdy wzięła w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania
z zastrzeżeniem wyborów pośrednich w podstawowych jednostkach organizacyjnych
Związku, które są ważne niezależnie od liczby członków biorących w nich udział,
do wyboru konieczne jest uzyskanie przez kandydata więcej niż połowy ważnie oddanych
głosów, z tym, że głosów ważnych musi być więcej niż głosów nieważnych.
Wyboru dokonuje się na okres kadencji danej władzy lub odpowiednio jej prezydium.
Odwołania członka władzy dokonuje ta władza, która go wybrała, z uwzględnieniem zasad określonych w postanowieniach ust. 2 pkt 2 – 7.
Członkowie Prezydium władzy wykonawczej każdej jednostki organizacyjnej Związku, otrzymują mandat delegata na Walne Zebranie Delegatów odpowiedniej jednostki organizacyjnej Związku automatycznie.

§ 39

Przewodniczący władzy wykonawczej wybierany jest w wyborach bezpośrednich przez daną władzę stanowiącą. Przewodniczącego władzy kontrolnej wybiera ta władza spośród swoich członków.
Członkowie prezydium władzy wykonawczej są wybierani przez tę władzę na wniosek przewodniczącego, ze wskazaniem funkcji, na którą dana osoba ma być wybrana.

§ 40

Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad przeprowadzania wyborów wszystkich władz Związku określa ordynacja wyborcza.

§ 41

Przewodniczący władzy wykonawczej jednostki organizacyjnej Związku, posiadającej osobowość prawną, dokonuje czynności w imieniu pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych przez daną jednostkę.

§ 42

Władze wszystkich jednostek organizacyjnych Związku zobowiązane są do prowadzenia działalności związkowej, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz zwierzchnich.
Prowadzenie przez władze Związku działalności sprzecznej ze Statutem, innymi aktami prawa wewnątrzzwiązkowego lub decyzjami władz nadrzędnych Związku, powoduje wszczęcie procedury postępowania przewidzianej w postanowieniach §§ 43 – 44.

§ 43

Zarząd Związku, z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji rewizyjnej, może podjąć uchwałę o zawieszeniu działalności władzy wykonawczej i kontrolnej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej, prowadzącej działalność sprzeczną ze Statutem, innymi przepisami prawa wewnątrzzwiązkowego lub decyzjami władz nadrzędnych, po uprzednim wyznaczeniu terminu co najmniej 14 dni na dostosowanie tejże działalności do postanowień Statutu, prawa wewnątrzzwiązkowego oraz decyzji władz nadrzędnych Związku.
W okresie zawieszenia działalności władz, o których mowa w ust. 1, statutowe obowiązki i uprawnienia komisji zakładowej lub międzyzakładowej, z wyjątkiem prawa wykluczania członków Związku, przejmuje zarząd komisaryczny wskazany przez Zarząd Związku. Obowiązki i uprawnienia władzy kontrolnej przejmuje komisja rewizyjna wyższego szczebla.
Zarząd komisaryczny zwołuje posiedzenie zakładowego lub międzyzakładowego zebrania członków lub delegatów, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1. W trakcie tego posiedzenia należy rozstrzygnąć zasadność zawieszenia i odwołania zawieszonej władzy.
W razie odwołania należy przeprowadzić wybory uzupełniające na zasadach ogólnych.
Jeśli w okresie 3 miesięcy, pomimo zwołania przez zarząd komisaryczny, nie odbędzie się posiedzenie zakładowego lub międzyzakładowego zebrania członków lub delegatów, albo nie zostanie przeprowadzona procedura, o której mowa w ust. 3, organizacja zakładowa lub międzyzakładowa zostaje skreślona przez Zarząd Związku z rejestru organizacji zakładowych i międzyzakładowych Związku.
Jeżeli po zakończeniu procedury przewidzianej w postanowieniach ust. 3, komisja zakładowa lub międzyzakładowa w dalszym ciągu prowadzi działalność sprzeczną ze Statutem, innymi aktami prawa wewnątrzzwiązkowego lub decyzjami władz nadrzędnych, Zarząd Związku może podjąć uchwałę o skreśleniu organizacji zakładowej lub międzyzakładowej z rejestru organizacji zakładowych i międzyzakładowych.
Od decyzji o skreśleniu z rejestru organizacji zakładowych i międzyzakładowych zainteresowanej organizacji służy prawo wniesienia odwołania do Zarządu Związku w terminie nie póĽniej niż 14 dni od doręczenia decyzji skreślającej z rejestru. Zarząd Związku może podtrzymać swoją decyzję większością co najmniej 2/3 głosów. Decyzja ta jest ostateczna.

§ 44

Postanowienia § 43 mają odpowiednie zastosowanie w przypadku naruszenia Statutu, innych przepisów prawa wewnątrzzwiązkowego lub decyzji władz nadrzędnych, przez władze regionalne i władze sekcji problemowych.

§ 45

Posiedzenia władzy stanowiącej zwołuje władza wykonawcza z własnej inicjatywy, na wniosek władzy kontrolnej lub na wniosek poparty przez co najmniej 1/5 członków władzy stanowiącej.
Władza wykonawcza w sytuacji złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 zobowiązana jest zwołać posiedzenie w terminie umożliwiającym jego odbycie w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia takiego wniosku.
W przypadku niezwołania przez władzę wykonawczą posiedzenia władzy stanowiącej w terminach określonych w postanowieniach ust. 2, posiedzenie to zwołuje władza kontrolna.

§ 46

Aktami prawnymi wydawanymi przez władze Związku są:
uchwały i decyzje, jako akty o charakterze wiążącym,
stanowiska, opinie, apele i inne dokumenty o podobnym charakterze, jako oświadczenia wyrażające pogląd danej władzy jednostki organizacyjnej Związku w określonej sprawie.
Akty, o których mowa w ust. 1, podejmowane są zwykłą większością głosów (więcej głosów oddanych za daną propozycją niż przeciw niej) w głosowaniu jawnym, przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej. Na żądanie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania i obecnych na posiedzeniu, podejmowane są one w głosowaniu tajnym.
Uchwałę o przyjęciu i zmianie Statutu podejmuje Krajowe Zebranie Delegatów większością ponad połowy głosów wszystkich uprawnionych do głosowania delegatów na Krajowe Zebranie Delegatów.

§ 47

W sprawach spornych lub nieuregulowanych postanowieniami Statutu dotyczących interpretacji jego postanowień, decyzje w formie uchwały podejmuje Zarząd Związku, który może również dokonać interpretacji uchwał Krajowego Zebrania Delegatów.
Uchwały, o których mowa w ust. 1 ocenia – na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej – Krajowe Zebranie Delegatów.

ROZDZIAŁ VI
FINANSE I MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 48

Majątek trwały i obrotowy Związku oraz poszczególnych jego jednostek organizacyjnych, posiadających osobowość prawną, pochodzi:

ze składek członkowskich,
z innych wpłat członków Związku przeznaczonych na określone cele,
z darowizn, dotacji, spadków i zapisów,
z dochodów uzyskiwanych z imprez organizowanych w ramach prowadzonej działalności statutowej,
z dochodów uzyskiwanych z majątku Związku,
z nagród,
ze zbiórek publicznych.

§ 49

Wszelkie decyzje dotyczące przyjmowania dotacji, spadków, zapisów i darowizn, podejmuje władza wykonawcza jednostki organizacyjnej Związku posiadającej osobowość prawną lub, z jej upoważnienia, prezydium tej władzy.

§ 50

Członek Związku jest zobowiązany do comiesięcznego płacenia składki członkowskiej, z której finansowana jest działalność Związku.
Wysokość składki ustala Krajowe Zebranie Delegatów w uchwale finansowej, która powinna stanowić również o przeznaczeniu jej na określone cele oraz określać ewentualne zasady przekazywania jej poszczególnym jednostkom organizacyjnym Związku.

§ 51

Majątek Związku jakim dysponuje Związek i jego jednostki organizacyjne, w całości jest przeznaczany na finansowanie wydatków związanych z działalnością statutową Związku, a w szczególności na:

działalność organizacyjną, informacyjną, szkoleniową,
integracyjną i kulturalno-oświatową,
działalność dobroczynną i humanitarną,
inwestycje, mające na celu zwiększenie majątku Związku.

§ 52

Władza wykonawcza każdej jednostki organizacyjnej Związku, posiadającej osobowość prawną, jest dysponentem majątku danej jednostki organizacyjnej i na niej spoczywa obowiązek prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej i sprawozdawczej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa i przepisami prawa wewnątrzzwiązkowego.
Jednostka organizacyjna Związku, posiadająca osobowość prawną, nie odpowiada za długi i zobowiązania jednostek organizacyjnych Związku jej podległych, a posiadających osobowość prawną.
Jednostka organizacyjna Związku nie posiadająca osobowości prawnej może prowadzić własne rozliczenia finansowe, podlegające konsolidacji z dokumentacją jednostki zależnej, za zgodą i odpowiedzialnością władzy wykonawczej jednostki organizacyjnej Związku bezpośrednio nadrzędnej i posiadającej osobowość prawną.

§ 53

Decyzje dotyczące dysponowania majątkiem w tym środkami finansowymi danej jednostki organizacyjnej Związku, podejmuje wyłącznie władza wykonawcza tej jednostki organizacyjnej Związku, a w jej imieniu i z jej upoważnienia – zgodnie z postanowieniami prawa wewnątrzzwiązkowego i postanowieniami wewnętrznymi tej władzy wykonawczej – jej prezydium lub inne upoważnione osoby.
Decyzje finansowe dotyczące funduszy specjalnych podejmują organy decyzyjne określone w regulaminach tych funduszy.

§ 54

Zasady przyznawania pomocy materialnej: finansowej i rzeczowej w sprawach socjalnych i w sytuacjach losowych członkom Związku oraz rodzinie członka Związku w przypadku jego śmierci, określa uchwała Krajowego Zebrania Delegatów.

§ 55

Budżet danej jednostki organizacyjnej jest uchwalany przez jej władzę wykonawczą na wyznaczony przez tę władzę okres roczny, półroczny lub kwartalny.
Szczegółowe wytyczne w sprawach, o których mowa w ust. 1, określa uchwała Zarządu Związku.
Sprawozdanie z wykonania budżetu sporządza władza wykonawcza lub upoważnione przez nią prezydium i jest przedstawiane do wiadomości władzy stanowiącej.
Sprawozdanie finansowe za dany rok obrachunkowy, w tym bilans i rachunek wyników, jest sporządzane przez władzę wykonawczą lub upoważnione przez nią prezydium i zatwierdzane przez władzę stanowiącą.

§ 56

Budżet określonej jednostki organizacyjnej Związku i jego wykonanie są jawne dla wszystkich członków tej jednostki.
Prawo wglądu w całość dokumentacji księgowo-finansowej danej jednostki organizacyjnej Związku mają członkowie prezydium władzy wykonawczej tej jednostki oraz pracownicy księgowości, zgodnie z posiadanymi upoważnieniami, a także inne osoby upoważnione stosowną uchwałą władzy wykonawczej.
Całość dokumentacji księgowo-finansowej danej jednostki organizacyjnej Związku musi być udostępniona na żądanie władzy kontrolnej.
Regulacje określone w postanowieniach ust. 1- 4 nie dotyczą kompetencji kontrolnych, wynikających
z obowiązującego prawa.

§ 57

Każda władza wykonawcza dysponująca środkami finansowymi oraz Krajowe Zebranie Delegatów mogą tworzyć fundusze na realizację określonych celów statutowych, w szczególności fundusz strajkowy.
Fundusz celowy musi działać zgodnie z ustanowionym dla niego regulaminem.

§ 58

Związek i jego jednostki organizacyjne posiadająca osobowość prawną mają prawo tworzyć lub współtworzyć podmioty, których zadaniem może być prowadzenie działalności gospodarczej lub realizacja wyznaczonych zadań, w celu pozyskiwania środków na działalność statutową.
Regulacje dotyczące działalności podmiotów, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać postanowienia wykluczające możliwość ponoszenia przez jednostkę organizacyjną Związku strat finansowych.

ROZDZIAŁ VII
STRAJKI I AKCJE PROTESTACYJNE


§ 59

Związek w obronie:
godności, praw i interesów swoich członków, pozostałych pracowników, osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, a także emerytów, rencistów i bezrobotnych,
wolności i suwerenności związkowych,
praw człowieka i zasad sprawiedliwości społecznej.
ma prawo organizowania akcji protestacyjnych, do strajku włącznie.

Spory w sprawach, o których mowa w ust. 1, winny być rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze prowadzenia negocjacji. Jeżeli negocjacje nie doprowadzą do oczekiwanych rezultatów, Związek i jego statutowo uprawnione władze mogą podejmować akcje protestacyjne, do strajku włącznie.


§ 60

Akcja protestacyjna może być zorganizowana przez każdy organ statutowy Związku, stosownie do swoich kompetencji określonych w postanowieniach ust. 2 – 4.
Zarząd Związku organizuje akcje protestacyjne w sprawach przekraczających zakres działania jednego regionu lub jednej sekcji oraz udziela zgody na organizację akcji protestacyjnych organizowanych przez komisje zakładowe lub koordynacyjne.
Zarząd regionu organizuje akcje protestacyjne w obszarze swego działania w sprawach przekraczających zakres działania jednej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej.
Władza wykonawcza podstawowej jednostki organizacyjnej Związku może organizować akcje protestacyjne w sprawach dotyczących zakładu lub zakładów objętych jej działalnością.


§ 61

Związek prowadzi spory zbiorowe w oparciu o prawo o sporach zbiorowych oraz inne spory w oparciu o porozumienia zawarte z organami władzy państwowej lub organami samorządu terytorialnego.
Decyzję w sprawie wszczęcia sporów, o których mowa w ust. 1, podejmują:
na terenie działania podstawowej jednostki organizacyjnej Związku – jej władza wykonawcza,
na poziomie ponadzakładowym – władza Związku uprawniona do zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy.


§ 62

Strajk może mieć formę strajku ostrzegawczego lub strajku właściwego.
Zastosowanie represji w stosunku do władz Związku i uniemożliwienie im tą drogą podejmowania decyzji, upoważnia pracowników do podjęcia natychmiastowej akcji strajkowej.
Związek może ogłosić strajk solidarnościowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


§ 63

Decyzję o przeprowadzeniu strajku w okolicznościach i na zasadach określonych przez prawo, ma prawo podjąć władza wykonawcza, w zakresie, o którym mowa w § 61 ust. 2,.
Władza wykonawcza, po podjęciu decyzji o rozpoczęciu strajku, przeprowadza referendum wśród pracowników. Decyzja o podjęciu strajku podlega wykonaniu po spełnieniu wymogów ustawowych dotyczących referendum.
Władza wykonawcza, w celu przeprowadzenia strajku, może powołać komitet strajkowy, określając jego kompetencje w drodze uchwały, przy czym kompetencje te nie mogą dotyczyć spraw innych niż związanych z prowadzeniem strajku.
Władza wykonawcza może prowadzić strajk wspólnie z innymi związkami zawodowymi, wyłącznie po zawarciu stosownego porozumienia ze związkami zawodowymi, z którymi wspólnie będzie prowadzić strajk.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 64

Związek i każda jego jednostka organizacyjna może współpracować z każdą organizacją, a w szczególności z innym związkami zawodowymi, których cele i działalność są zgodne z podstawowymi celami i zadaniami Związku.
Zasady określone w postanowieniach ust. 1 nie wykluczają współdziałania, którego konieczność wynika z postanowień prawa państwowego lub międzynarodowego.
Decyzję o nawiązaniu współpracy z inną organizacją podejmuje władza wykonawcza. Decyzja ta musi być zgodna z uchwałami nadrzędnych władz Związku.


§ 65

Związek może przystępować do międzynarodowych organizacji zrzeszających związki zawodowe.
Zasady współpracy ze związkami zawodowymi, działającymi w ramach podmiotów prowadzących działalność w więcej niż jednym państwie, określa uchwała Zarządu Związku.


§ 66

Do składania oświadczeń woli w imieniu Związku lub jego jednostek organizacyjnych konieczne jest współdziałanie dwóch członków władzy wykonawczej lub jej prezydium.

 

§ 67

Uchwałę o rozwiązaniu Związku może podjąć wyłącznie Krajowe Zebranie Delegatów, przy czym za uchwałą musi głosować więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.
Czynności związane z likwidacją Związku dokonuje komisja likwidacyjna powołana przez Krajowe Zebranie Delegatów.


§ 68

Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji.