MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

Tel.: +48 32 317 51 90 lub 32 317 50 40

UCHWAŁA NR 4
ZEBRANIA CZŁONKÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ 80” RP
obradującego w dniu 11.09.2009 r. w Mysłowicach
w sprawie działalności finansowej Związku

ROZDZIAŁ I

SKŁADKA CZŁONKOWSKA I JEJ PODZIAŁ

§ 1

Miesięczna składka członkowska wynosi:

 1. dla osób będących w stosunku pracy – 1 %:
   1. A. miesięcznych przychodów, osiąganych u pracodawcy z tytułu zatrudnienia
   1. w ramach stosunku pracy, z wyjątkiem: przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz różnego rodzaju deputatów, rekompensat, ekwiwalentów, odszkodowań, odpraw, nagród – w tym jubileuszowych – oraz świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub świadczeń urlopowych wypłacanych w zamian tych świadczeń,
   B. pobieranych zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (chorobowych, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych),

  – według bazy potrąceń ustalonej przez władzę wykonawczą podstawowej
  jednostki organizacyjną Związku z pracodawcą,

 2. dla osób uzyskujących dochody z innego tytułu niż stosunek pracy:
  • przy miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 1000 zł – 8 zł;
  • przy miesięcznym dochodzie przekraczającym 1000 zł – 8 zł plus 1 zł za każde 100 zł dochodu powyżej 1000 zł,
 3. dla emerytów, rencistów oraz osób przebywających na zasiłkach i świadczeniach przedemerytalnych:
  • przy miesięcznych świadczeniach nie przekraczających 700 zł – 5 zł;
  • przy świadczeniach powyżej 700 zł – 5 zł plus 0,50 zł za każde 100 zł powyżej 700 zł,
 4. dla bezrobotnych i osób przebywających na urlopach bezpłatnych – w tym wychowawczych – wysokość składki członkowskiej uchwala władza stanowiąca podstawowej jednostki organizacyjnej Związku.

 

§ 2

 1. Władza stanowiąca podstawowej jednostki organizacyjnej Związku może uchwalić wyższą składkę członkowską dla członków swojej organizacji, która nie może jednak przekroczyć 200 % składki określonej w § 1.
 2. Środki uzyskane z tytułu podniesienia składki członkowskiej, o których mowa w ust.1, pozostają w dyspozycji podstawowej jednostki organizacyjnej Związku.
 3. Władza stanowiąca podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, w uzasadnionym przypadku, może uchwalić niższą składkę członkowską dla członków określonej grupy członkowskiej swojej organizacji, która nie może jednak być niższa niż 50 % składki określonej w § 1.
 4. Władza wykonawcza podstawowej jednostki organizacyjnej Związku może, w wyjątkowych przypadkach, na pisemny wniosek zainteresowanego członka Związku, uchwalić dla niego niższy wymiar składki członkowskiej lub ją zawiesić na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Okres, na który udzielono zezwolenia na obniżenie składki członkowskiej lub jej zawieszenie, może zostać wydłużony na wniosek ponownie złożony przez zainteresowanego członka Związku. Wnioski rozpatruje się indywidualnie.

 

§ 3

 1. Ustala się następujący podział środków uzyskanych z miesięcznej składki członkowskiej, pobieranej zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 i 2:
  1. 90% środków pozostaje do dyspozycji podstawowej jednostki
   organizacyjnej,
  2. 7,5% środków – przekazywane jest Zarządowi Związku,
  3. 2,5% na rzecz Krajowego Funduszu Strajkowego, będącego w dyspozycji
   Zarządu Związku.
 2. Całość środków uzyskanych ze składki członkowskiej wymienionej w § 1 ust.1 pkt. 3 i 4 pozostaje do dyspozycji podstawowej jednostki organizacyjnej Związku.
 3. Zasady dysponowania środkami Krajowego Funduszu Strajkowego określa odrębna uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów (Zebrania Członków).

ROZDZIAŁ II

ZASADY UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ CZŁONKOM ZWIĄZKU

§ 4

Zebranie Członków NSZZ „Solidarność 80” RP działając zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 27 Statutu oraz uchwale nr 1 Zebrania Członków w celu realizacji celów określonych w § 9 ust. 11 Statutu ustala, że:
 1. Szczegółowe zasady i zakresy udzielania pomocy materialnej członkom Związku, ustala władza wykonawcza każdej samodzielnej jednostki organizacyjnej Związku.
 2. Pomoc materialna członkom Związku może być udzielana w formie świadczeń pieniężnych (zasiłki, zapomogi, itp.) oraz w formie świadczeń rzeczowych (paczki, podarunki, dopłaty do organizowanych spotkań i imprez, itp.)
 3. Władza wykonawcza każdej jednostki organizacyjnej Związku udziela pomocy materialnej członkom Związku co najmniej w następującym zakresie:
   A. zasiłek z tytułu urodzenia dziecka – członkowi Związku, na każde urodzone dziecko (również na dziecko urodzone martwe);
   B. zasiłek z tytułu śmierci członka Związku – wypłacany przez organizację zmarłego członka Związku, tylko jednej osobie uprawnionej (nawet nie będącej członkiem Związku), tj. współmałżonkowi lub innej osobie, która pokryła koszty związane z pogrzebem zmarłego członka Związku,
   C. zasiłek z tytułu śmierci członka rodziny wypłacany wszystkim uprawnionym członkom Związku, w przypadku zgonu: współmałżonka, rodziców, teściów, dziecka lub innej osoby będącej na wyłącznym utrzymaniu osoby występującej o zasiłek.
 4. Wartość lub wysokość pomocy materialnej, o której mowa w uchwale ustala władza wykonawcza jednostki organizacyjnej Związku w miarę posiadanych środków i przy zachowaniu zasady samowystarczalności finansowej danej jednostki organizacyjnej Związku.
 5. Uzyskanie pomocy materialnej przez członka Związku powinno być ustalane przy zachowaniu następujących zasad:
   A. prawo do pomocy materialnej udzielane w formie świadczeń pieniężnych członek Związku nabywa po 6-miesięcznym nieprzerwanym okresie przynależności do Związku, a prawo do pomocy materialnej udzielane w formie świadczeń rzeczowych członek Związku nabywa po 1 miesiącu przynależności do Związku.
   B. uprawnienia do pomocy materialnej ustala się na podstawie przedłożonych przez uprawnionego w terminie 6 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia dokumentów (akt urodzenia, akt zgonu, dokument określający stopień pokrewieństwa), a w przypadku ich braku – na podstawie złożonego wiarygodnego oświadczenia zawierającego informacje niezbędne do ustalenia prawa do pomocy materialnej,
   C. wysokość udzielanej pomocy ustalana jest na dzień zaistnienia zdarzenia uprawniającego do uzyskania pomocy materialnej,
   D. zasady udzielania pomocy materialnej w danej jednostce organizacyjnej Związku mogą ustalać, że w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach organizacja związkowa udzielająca pomocy materialnej może przyznać prawo do tej pomocy na warunkach szczególnych z pominięciem zasad określonych w pkt. 1/ – 3/.